۲۵ درصد تخفیف اضافه در سبد Yaz Aksesuarları
4 روز 9 ساعت 
Yaz Aksesuarları
۱۰ درصد تخفیف اضافه در سبد İmaj Tarz Gözlükleri
11 روز 9 ساعت 
İmaj Tarz Gözlükleri
۶۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Tophills Aksesuar
9 ساعت 
Tophills Aksesuar
۱۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Toms BHPC Dujour Saat Koleksiyonu
3 روز 9 ساعت 
Toms BHPC Dujour Saat Koleksiyonu